วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการถนนสีขาว รับเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ    หลังจากที่นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการและผู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้อนุมัติให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  (ศวปภ.)  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  (มสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  จัดโครงการสัมมนาระดับชาติ  เรื่อง  อุบัติเหตุจราจร  ครั้งที่ 9 
      ระหว่างวันที่  20 – 21  สิงหาคม  2552  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ  ไบเทค  บางนา  กทม.  คณะทำงานโครงการถนนสีขาวการจราจรต้นแบบ  มข.  โดยฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์  กองกลาง  งานรักษาความปลอดภัย  นำโดย  ผศ. อดุลย์  จันละคร  รองประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย  และคณะทำงาน  ได้รับเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะ  รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนที่สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้  รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  เทคนิค  วิชาการ  และนำความรู้ไปพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
       ส่วนบรรยากาศภายในการนำเสนอผลงาน  โครงการถนนสีขาว  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมภายในสถาบันอุดมศึกษา  ได้รับเชิญร่วมแสดงผลงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  เอกชนต่าง ๆ จึงได้รับความสนใจในการแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุจราจร  ภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยเฉพาะการใช้ประกาศมหาวิทยาลัย  ที่ส่งผลถึงการลงโทษทางวินัยและตัดคะแนนความประพฤติของบุคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

iPad เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ


     iPad เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับในคุณสมบัติและความสามารถที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้สอดรับกับความต้องการได้อย่างไร ผู้ใช้เองก็จะต้องหาคำตอบให้เจอ…

การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา

    
      นอกจากการนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติและฝึกอบรมหลายเรื่องที่น่าสนใจ เป็นการเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมการเรียนการสอนและการสร้าง
สื่อการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ที่เห็นมากที่สุดในงานก็น่าจะเป็น Macromedia Captivate, Sketchpad, Crocodile และ Desktop Author ซึ่งในความเห็นของผมแล้วเรื่องซอฟท์แวร์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ที่ดูจะไม่ก้าวหน้าเลยคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลวิธีในการสอนจากวิธีการปกติไปยังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นี่ต่างหาก ที่ยังไม่มีอะไรเด่นชัด      วันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว ซึ่งตามที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีท่านที่ 24 นี้ มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อการปฏิรูปการศึกษามาก นักการศึกษาส่วนใหญ่จึงเฝ้ามองถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นพิเศษว่าจะเป็นผู้ใด ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเรามีท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีตามคาดหมาย แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดการจะดำเนินการพัฒนาการศึกษาอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จก็เป็นได้ ถ้า... ฟันเฟืองในองค์กรต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการไม่ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง

รูปแบบการพัฒนา E-learning ในประเทศไทย

ทั้ง WBI และ E-learning ที่มีอยู่ประเทศไทย พบว่าแต่ละหน่วยงานได้พัฒนาระบบ LMS/CMS ของตนเอง อิงมาตรฐานของ AICC เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ใช้ Web Programming แตกต่างกันออกไปทั้ง PHP, ASP, Flash Action Script, JavaScript ทั้งนี้อาจจะจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจจะพัฒนาโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการส่วนตัวก็ได้ เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากการขาดงบประมาณและการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากผู้บริหาร
       นอกจากนี้มีบริษัทภายในประเทศไทยที่พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนชื่อ Education Sphere (http://www.educationsphere.com/) คือบริษัท Sum System จำกัด ที่พัฒนา LMS Software ออกมาให้จำหน่ายและพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานแรก
       รวมทั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็พัฒนาโปรแกรมจัดการหลักสูตรเนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนการสอนชนิด Web Based Instruction โดยตั้งชื่อโปรแกรมว่า Chula E-learning System (Chula ELS) ออกมาให้บริการเช่นกัน


งานสถาปนิก      งานสถาปนิก เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นงานที่จัดแสดงนวัตกรรมด้านงานสถาปัตยกรรมที่เหล่าบรรดาผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับสถาปนิก และวิศวกร ไม่ควรพลาด...
    คอนเซ็ปท์ของงานในปีนี้ ยังคงเป็นธีมของการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากจะมีการประกวดผลงานการออกแบบของนักศึกษาในแขนงนี้แล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานสร้างชื่อของบริษัทสถาปนิกชื่อดังของไทย อีกทั้งยังเป็นเวทีในการจัดแสดงหรือนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมของบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง ชื่อดังของประเทศ
     จากที่ได้เดินตระเวนเข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงาน บูธที่โดดเด่นที่สุดของงานยังหนีไม่พ้น SCG ที่เป็นเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งโดยในปีนี้ใช้พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ซึ่งนับว่าเป็นบูธใหญ่ที่สุดภายในงาน นำเสนอนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “SCG Innovative Solutions”  โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ Home Solution นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ผสานกันเป็นระบบเพื่อตอบทุกความต้องการในทุกส่วนของบ้าน  Eco Solution  นวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบของบ้านและอาคาร และ Housing Technology Solution  นวัตกรรมการสร้างบ้านด้วยระบบโมดูลาร์เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและคุ้มค่า